กราฟผลการดำเนินงานโครงการ

ตารางผลการดำเนินงานโครงการ

ปีงบประมาณ แผนงาน/โครงการ สถานะการดำเนินงาน งบบำรุง PPA LTC งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ งบประมาณที่ดำเนินการ ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ วัน/เวลา บันทึกข้อมูล