วันที่นัด

ยาเม็ด

ยาน้ำ

หมายเหตุ

- จำนวนเม็ดและซีซี เป็นทศนิยม ไม่สามารถเป็นเศษส่วนได้

- ปริมาณ 5 cc = 1 ช้อนชา / ปริมาณ 15 cc = 1 ช้อนโต๊ะ

- ปริมาณยาน้ำในโรงพยาบาลกงไกรลาศ / 1 ขวด

- actacid suspension 240 ml

- kcl elixir 240 ml

- lactulose syrup 100 ml

- ยาน้ำเด็ก 60 ml ยกเว้น

amoxy/clavulomic syrup 70ml

hyoscine suspension 30 ml

domperidore suspension 30 ml

simethicone drop 15 ml